Saturday, August 9, 2014

تصاویر کشاورزان زحمتکش برنجکارموقع برداشت برنج در گیلان

جای تأسف دارد که حکومت دمکراتیک نیست و ازمنافع ملی کشور وصنعت گران وتولیدکنندگان داخلی وکشاورزان حمایت نمی کند چون در رأس بشدت جنگ قدرت و ثروت ادامه دارد و درپایین مردم درگیر رشد تورم وگرانی وفقر وبیکاری روززافزون اند .بهرحال لطفاً به قیافه های زن و مرد کشاورزان برنجکار  گیلک موقع برداشت محصول برنج نگاه کنید که باچه زحمت وشیوه و در چه شرایطی دارند برنج برداشت می کنند. ازسوی دیگربه جای اینکه دولت از این برنجکاران زحمتکش  داخلی حمایت نماید ولی اجازه می دهد تاعوامل خودی وارد کنندگان غارتگر برنج خارجی به خصوص برنج هندی آنهم موقع برداشت محصول برنج داخلی بیش از نیاز مصرف برنج  وارد کنند تاموجب تا کاهش قیمت برنج داخلی وضرر وزیان کشاورزان برنجکار شوند ولی  دلالان وابسته به حکومت  ارقام نجومی بادآورده به جیب بزنند.
 


 
 برداشت برنچ در شالیزارهای گیلان از اوایل مرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور ادامه می یابد.منبع :فرارو

No comments:

Post a Comment